Algemeen

Artishock logo 2

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

Met genoegen nodigen we alle leden uit voor onze Algemene Ledenvergadering
vrijdag 31 maart a.s. om 20.00 in Artishock. Inloop vanaf 19.30 uur.

AGENDA

 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken

 2. Vaststellen Verslag ALV 2022 (zie verslag)

 3. Toelichting jaarverslag 2022 tekstueel deel. (Zie jaarverslag 2022)

 4. Toelichting jaarverslag 2022 financieel deel en begroting 2023.

 5. Verslag van de kascontrolecommissie over jaar 2022 en verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie.

 6. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag 2022 (waaronder het secretarieel verslag, de jaarrekening 2022, decharge van bestuur, begroting 2023 en contributie 2023)

 7. Bestuurszaken (aandachtspunten voor 2023)

 8. Royementen

 9. Bestuursverkiezing. Zie website voor rooster van aftreden en procedure kandidaatstelling met overige formaliteiten. 
  Het bestuur stelt voor om:
  - Vanwege het aftreden van Harm Jan Luth als voorzitter van het bestuur, opnieuw een voorzitter in functie te benoemen voor de termijn van drie jaar in de persoon van Jan van Dijkhuizen. 
  - In het bestuur een extra bestuurslid te benoemen, Elisabeth van den Hoogen, voor een termijn van drie jaar en daarmee het aantal bestuurszetels uit te breiden tot zeven.
  - Jozé Rutten-Nass en Gijs van der Scheer opnieuw in het bestuur te benoemen voor een termijn van 3 jaar. 

 10. Rondvraag en sluiting
 • Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Het geheel zal worden omlijst met livemuziek.
 • Gedurende de vergadering zijn er twee korte presentaties van de werkgroepen Salon (Kees) en Podium Plus (Andries).