Privacyverklaring

Privacyverklaring van vereniging Artishock

De sociaal-culturele vereniging Artishock gevestigd in Soest - hierna: Artishock - respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van de privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). De Privacyverklaring van Artishock informeert u over de manier waarop Artishock en haar werkgroepen omgaan met uw persoonsgegevens.

Allereerst!

Artishock zal als vereniging zonder winstoogmerk persoonsgegevens nooit verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor Artishock deze persoonsgegevens heeft verkregen. Ook zullen er nooit méér persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt dan nodig is voor het bereiken van het beoogde doel.

Uw relatie met Artishock

Als u zich als lid bij Artishock aansluit en/of deelneemt aan de activiteiten van Artishock dan worden persoonsgegevens die u opgeeft – waaronder uw naam en contactgegevens- bij Artishock bekend. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (reserverings)formulieren die op/via onze websites worden ingevuld.

Leden van Artishock hebben hierbij een bijzondere positie, voor hen gelden gunstige regelingen en ze hebben lidmaatschapsrechten. Om dit te realiseren ontvangt elk lid onder meer een lidmaatschapsnummer dat is gekoppeld aan de relevante persoonsgegevens.

Doeleinden waarvoor Artishock persoonsgegevens verwerkt 

Het doel van Artishock is om Soest een sociaal-cultureel podium te bieden, dit in stand te houden en te ontwikkelen, overeenkomstig artikel 2 van haar statuten. Hiervoor worden de verstrekte persoonsgegevens gebruikt. Concreet betreft dit onder meer het realiseren of faciliteren van:

  • De activiteiten van alle werkgroepen (zie voor de meest recente opsomming de website);
  • Het organiseren van sociale- en culturele evenementen;
  • Het bekend maken van / oproepen voor onze sociale- en culturele activiteiten;
  • Het realiseren van een besloten sociëteit;
  • Het verenigingsleven van Artishock (waaronder ook de financiële administratie).

Een belangrijk middel voor Artishock om haar sociale- en culturele podium te bevorderen is om informatie hierover te verspreiden en de leden/deelnemers hierover ook onderling in staat te stellen contact met elkaar te zoeken en dit te bevorderen. Onderlinge bereikbaarheid is hiervoor essentieel.
Ook gebruiksgegevens zijn voor een goede programmering van Artishock belangrijk.

De hiervoor genoemde activiteiten vertegenwoordigen het gerechtvaardigd belang van Artishock op grond waarvan uw persoonsgegevens door de vereniging worden verwerkt en ingezet.

Daarnaast kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst waar leden deel van uitmaken of op basis van persoonlijke toestemming.

Bewaartermijnen

De administratie van Artishock bewaart persoonsgegevens van haar leden niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij over de persoonsgegevens beschikt, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van bijvoorbeeld (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Artishock zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en op een veilige wijze worden verwerkt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan wordt er alles aan gedaan om dit zo spoedig mogelijk op te lossen en de eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Overige rechten

Als lid of als deelnemer van activiteiten van Artishock heeft u het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van uw eigen persoonsgegevens. Dit verzoek kunt u doen aan de secretaris van Artishock, wiens contactgegevens op de website staan.
U hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken en u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van Artishock zich hiertegen verzet, kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

Voor zover Artishock uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Ook heeft u een wettelijk recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door Artishock? Neem dan contact op met de secretaris.

Deze versie is vastgesteld door het bestuur van Artishock en is gepubliceerd in september 2022. De inhoud van onze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd.

Voor de toelichting van het bestuur op deze verklaring klikt u hier