Home

Met genoegen nodigen we alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Artishock op vrijdag 22 maart a.s. om 20.00 uur in Artishock.

Agenda

 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
 2. Bespreking en vaststelling van de notulen van de Ledenvergadering van 23 maart 2018
 3. Toelichting op het Jaarverslag 2018 en de plannen voor 2019 van Bestuur en Werkgroepen
 4. Toelichting op de financiële opstellingen door de Penningmeester
 5. Verslag van de Kascontrolecommissie en verkiezing van de nieuwe Kascontrolecommissie
 6. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van
  • Jaarverslag van Bestuur en Werkgroepen
  • Jaarrekening 2018 inclusief de balans
  • De definitieve begroting voor 2019
 7.  Bestuursverkiezing
  • Cees Paul treedt af en is herverkiesbaar; verkiezing indien er meerdere kandidaten zijn
  • Hans Crane treedt af en is herverkiesbaar; verkiezing indien er meerdere kandidaten zijn
  • Emily Heijna treedt af en is niet herkiesbaar
  • Hugo Heijna treedt tussentijds af
  • Voorstel tot verkiezing van Gerard Hupperetz; verkiezing indien er meerdere kandidaten zijn
  • Voorstel tot verkiezing van Rob van Beek; verkiezing indien er meerdere kandidaten zijn
 8. Bestuurszaken
 9. Royementen
 10. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering is er om ca. 21.00 uur een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Het geheel zal worden omlijst met livemuziek verzorgd door Antonette van Nievelt (piano), Martijn Derrix (contrabas) en Semmy Prinsen (saxofoon).

In de Artishock Berichten vindt u het Formulier ‘Kandidaatstelling voor het Bestuur’ en het Formulier ‘Machtiging tot Stemmen’.
Het Jaarverslag 2018 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2018 zijn digitaal in te zien.

Jaarverslag 2018

Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2018

Namens het bestuur,
Emily Heijna-Merkus, secretaris